اخبار روز 1398/3/21
برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی  دانشگاه برگزاری جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه با حضور اکثر اعضا برگزار شد.