اخبار روز 1398/3/18
برگزاری جلسه خانه مشارکت استان تهران / کنترل فشار خون برگزاری جلسه خانه مشارکت استان تهران / کنترل فشار خون دومین جلسه خانه مشارکت استان تهران یکشنبه دوازدهم خرداد در سالن جلسات ساختمان شفا با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.