اخبار روز 1398/3/7
جلسه خرداد ماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه  برگزار شد. جلسه خرداد ماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد. جلسه خرداد ماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار شد.
جلسه شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه برگزار شد. جلسه شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه برگزار شد. جلسه شورای تخصصی فرهنگی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص کمیته شهر عاری از دخانیات برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص کمیته شهر عاری از دخانیات جلسه هم اندیشی در خصوص نشست کمیته شهر عاری از دخانیات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری برگزاری اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری اولین جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس با حضور معاون فرهنگی دانشگاه برگزار شد.