اخبار روز 1398/3/5
تقدیر از قلب های مهربان تقدیر از قلب های مهربان تلاش های ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه مورد تقدیر وزارت بهداشت قرار گرفت.