اخبار روز 1398/2/31
برگزاری جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم برگزاری جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم جلسه هماهنگی هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار خود مراقبتی در دفتر معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.