اخبار روز 1398/2/28
برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده یک ارتقاء برگزاری دومین جلسه کمیسیون ماده یک ارتقاء جلسه کمیسیون ماده یک ارتقاء اعضاء هئیت علمی با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.