اخبار روز 1398/2/22
اولین نشست رابطان خیرین واحدهای تابعه با حضور معاون فرهنگی اولین نشست رابطان خیرین واحدهای تابعه با حضور معاون فرهنگی اولین نشست رابطان خیرین واحدهای تابعه و مسئولان ستاد دانشگاه در امور اجتماعی در محل معاونت فرهنگی برگزار شد.
ساما‌ندهی و راه‌اندازی همراهسراها در کشور ساما‌ندهی و راه‌اندازی همراهسراها در کشور ششمین نشست مشترک نهادها و موسسات ذی‌ربط در زمینه ساما‌ندهی و راه‌اندازی همراه سراهای سراسر کشور برگزار شد.