اخبار روز 1398/2/7
انجمن لوپوس تنها سازمان مردم نهاد حامی بیماران لوپوس در کشور انجمن لوپوس تنها سازمان مردم نهاد حامی بیماران لوپوس در کشور نشست مشترک دکتر محمود اکبریان رئیس هیئت مدیره انجمن لوپوس با معاون فرهنگی دانشگاه
اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 98 برگزار شد اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در سال 98 برگزار شد اولین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در محل معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد.