اخبار روز 1398/2/2
برگزاری دومین مراسم تقدیر از مددکاران اجتماعی دانشگاه برگزاری دومین مراسم تقدیر از مددکاران اجتماعی دانشگاه دومین مراسم تقدیر از مددکاران اجتماعی دانشگاه در خصوص اهمیت حرفه مددکاری اجتماعی باحضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند کارگاه " نقش پرستارها در سازندگی و پیشرفت جامعه" جناب آقای دکتر حسن بنیانیان ویژه اعضای هیئت علمی برگزار می گردد.