اخبار روز 1398/1/26
برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپویوزم خود مراقبتی در پژوهشکده مرکز ضایعات نخاعی بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار شد.
برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی برگزاری جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپوزیوم خود مراقبتی جلسه هماهنگی و تعیین وظایف سمپویوزم خود مراقبتی در معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.