اخبار روز 1397/12/26
برگزاری هفتمین جلسه  کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران برگزاری هفتمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران هفتمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.