اخبار روز 1397/12/4
خانه ای دور از خانه خانه ای دور از خانه بازدید از خانه عماد محل نگهداری و استراحت کودکان بیمار پیوند مغز استخوان
برگزاری آخرین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال 97 برگزاری آخرین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال 97 به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه آخرین جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی در سال جاری روز سه شنبه 30 بهمن برگزار شد.
جلسه خیرین هیات امنا مسجد سید الشهدا منطقه 10 با مدیریت مشارکتهای مردمی دانشگاه جلسه خیرین هیات امنا مسجد سید الشهدا منطقه 10 با مدیریت مشارکتهای مردمی دانشگاه جلسه خیرین هیات امنا مسجد سید الشهدا منطقه 10 در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.