اخبار روز 1397/11/30
حضور نایب رییس خانه سینما در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی حضور نایب رییس خانه سینما در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی جلسه مشترک معاونت اجتماعی و نایب رییس خانه سینما دردفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
تقدیر از بیمارستان فارابی بدلیل مشارکت فعال در اردوی جهادی گلحصار تقدیر از بیمارستان فارابی بدلیل مشارکت فعال در اردوی جهادی گلحصار حضور فعال بیمارستان فارابی در اردوی جهادی گلحصار