اخبار روز 1397/11/1
برگزاری جلسه دی ماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزاری جلسه دی ماه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه جلسه ستاد فعالیت های جهادی با حضور دکتر رستمیان رئیس این ستاد برگزار شد.