اخبار روز 1397/10/22
جلسه پیگیری مصوبه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان جلسه پیگیری مصوبه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان جلسه پیگیری مصوبه ساغ و تحت پوشش بردن آب شرب روستاهای استان تهران با حضور دکتر عباسی رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران.