اخبار روز 1397/10/12
برگزاری کارگاه مهندسی فرهنگی جهت ارتقاء اساتید هیئت علمی برگزاری کارگاه مهندسی فرهنگی جهت ارتقاء اساتید هیئت علمی کارگاه مهندسی فرهنگی ویژه اعضای هیئت‌علمی برگزار شد.