اخبار روز 1397/10/1
برگزاری جلسه آذرماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی برگزاری جلسه آذرماه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی فرهنگی جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه در روز سه شنبه با حضور اکثریت اعضائ برگزار شد.