اخبار روز 1397/9/21
جلسه آذرماه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه باحضور دکتر رستمیان جلسه آذرماه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه باحضور دکتر رستمیان جلسه آذرماه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد.