اخبار روز 1397/9/20
بازدید معاونت اجتماعی فرهنگی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم بازدید معاونت اجتماعی فرهنگی از مجتمع بیمارستانی امیراعلم دکتر رستمیان و هیئت همراه از مجتمع بیمارستانی امیراعلم بازدید کردند.