اخبار روز 1397/9/12
برگزاری گردهمایی مازندرانی های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری گردهمایی مازندرانی های دانشگاه علوم پزشکی تهران گردهمایی همکاران مازندرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد.