اخبار روز 1397/9/10
نشست مشترک دفتر آمار و فناوری اطلاعات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه نشست مشترک دفتر آمار و فناوری اطلاعات با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه نشست مشترک دفتر آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی فرهنگی در مورد چگونگی بهره وری از سالنامه آماری در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.