اخبار روز 1397/8/28
برگزاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی سومین جلسه سال جاری کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس در سالن شورای معاو.نت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
حضور اعضای هیات علمی در کنار سازمان های مردم نهاد موفقیت این نهادها را دو چندان خواهد کرد حضور اعضای هیات علمی در کنار سازمان های مردم نهاد موفقیت این نهادها را دو چندان خواهد کرد دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه تاکید کرد حضور افرادی مانند اعضای هیات علمی در کنار سمن ها(سازمان های مردم نهاد)موفقیت این نهادها را دو چندان خواهد کرد.