اخبار روز 1397/8/14
برگزاری جلسه‌ کارگروه پیام گزاران سلامت و امنیت غذایی استان تهران برگزاری جلسه‌ کارگروه پیام گزاران سلامت و امنیت غذایی استان تهران جلسه‌ شورای کارگروه پیام گزاران سلامت و امنیت غذایی استان تهران در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
همکاری های دو جانبه معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و دانشکده بهداشت در راستای اجتماعی کردن سلامت همکاری های دو جانبه معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه و دانشکده بهداشت در راستای اجتماعی کردن سلامت نشست مشترک معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه با گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.