اخبار روز 1397/7/11
همکاری معاونت های  اجتماعی فرهنگی مترو و دانشگاه در راستای آموزش و ارتقاء سلامت جامعه همکاری معاونت های اجتماعی فرهنگی مترو و دانشگاه در راستای آموزش و ارتقاء سلامت جامعه در راستای آموزش و ارتقای سلامت جامعه، اولین جلسه همکاری معاونت های اجتماعی فرهنگی شرکت بهره برداری مترو و دانشگاه برگزارشد.