اخبار روز 1397/7/10
راه اندازی مجامع سلامت محلی و کانون های سلامت در شهرستان ری راه اندازی مجامع سلامت محلی و کانون های سلامت در شهرستان ری در راستای مشارکت ساختارمند مردم در تامین و ارتقای سلامت، در اولین مجمع سلامت شهرستان ری، تشکیل مجامع سلامت محلی و کانون های سلامت در این شهرستان آغاز شد.