اخبار روز 1397/7/9
برگزاری جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز برگزاری جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز جلسه ی ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز روزیک شنبه 8 مهر برگزار شد.
برگزاری دومین جلسه‌ عدالت در سلامت شاخص های سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزاری دومین جلسه‌ عدالت در سلامت شاخص های سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری دومین جلسه عدالت در سلامت ، شاخص های سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در شهر ری برگزار شد.