اخبار روز 1397/6/17
سازمان های مردم نهاد، در مسیر خودمراقبتی سازمانی سازمان های مردم نهاد، در مسیر خودمراقبتی سازمانی با برگزاری اولین کارگاه خودمراقبتی سازمانی برای سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، سمن ها در راه «خودمراقبتی سازمانی و ارتقای سلامت در محل کار»، قدم گذاشتند.