اخبار روز 1397/6/10
برگزاری شانزدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر برگزاری شانزدهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر شانزدهمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار در سازمان بین اللمللی خود مراقبتی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار در سازمان بین اللمللی خود مراقبتی ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره خودمراقبتی با همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات اعصاب بیمارستان امام خمینی (ره) جهانی شد.
بررسی راهکارهای اجتماعی شدن فعالیت های آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی راهکارهای اجتماعی شدن فعالیت های آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه بررسی راهکارهای اجتماعی شدن فعالیت های آموزش و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزارشد.
برگزاری  جلسه‌ی هماهنگی فرایند پروژه  Health Promoting Hospital برگزاری جلسه‌ی هماهنگی فرایند پروژه Health Promoting Hospital نخستین جلسه آموزش بیماران دیابتی در بیمارستان ضیائیان برگزارشد.