اخبار روز 1397/5/28
برگزاری چهاردهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر برگزاری چهاردهمین جلسه‌ آموزشی پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در اسلامشهر چهاردهمین جلسه‌ از مجموعه کلاس های آموزشی طرح ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی "ECD" توسط معاونت اجتماعی فرهنگی و شبکه بهداشت اسلامشهر در شهرستان اسلامشهر برگزار شد.
برگزاری تدوین برنامه های  پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در مرکز تحقیقات رشد و تکامل بیمارستان طبی کودکان برگزاری تدوین برنامه های پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی در مرکز تحقیقات رشد و تکامل بیمارستان طبی کودکان جلسه‌ تدوین برنامه های پروژه ارتقا رشد و تکامل همه جانبه دوران اولیه کودکی "ECD" در مرکز تحقیقات رشد و تکامل بیمارستان طبی کودکان برگزار شد.