اخبار روز 1397/5/24
شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه جلسه شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به همت معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
چهارمین جلسه  کارگروه سلامت و امنیت غذایی  استان تهران چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران برگزاری چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تهران در سال جاری برگزار شد.