اخبار روز 1397/5/16
کارگاه شناخت آینده آسیب های اجتماعی ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی برگزار شد کارگاه شناخت آینده آسیب های اجتماعی ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی برگزار شد دکتر محمدرحیم عیوضی: حوزه علوم پزشکی باید مباحث آینده پژوهی را خیلی جدی بگیرد