اخبار روز 1397/5/9
جلسه هم اندیشی کارشناسان امور فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی جلسه هم اندیشی کارشناسان امور فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان امور فرهنگی دانشگاه ها در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
جلسه کارگروه معاونت اجتماعی در پدافند غیر عامل جلسه کارگروه معاونت اجتماعی در پدافند غیر عامل برگزاری جلسه کارگروه معاونت اجتماعی در پدافند غیر عامل در پدافند غیر عامل با حضور اعضا برگزار شد.