اخبار روز 1397/5/8
بازدید میدانی مزارع جنوب تهران در خصوص آبیاری با آبهای غیر مجاز بازدید میدانی مزارع جنوب تهران در خصوص آبیاری با آبهای غیر مجاز بازدید میدانی از مزارع جنوب تهران با موضوع آبیاری با آب های نا متعارف انجام شد.