اخبار روز 1397/5/1
دومین جلسه معاونین دانشجویی در سال 97 برگزار شد دومین جلسه معاونین دانشجویی در سال 97 برگزار شد دومین جلسه معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.