اخبار روز 1397/4/12
برگزاری نشست ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری نشست ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی دومین جلسه ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه‌ی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری اولین جلسه‌ی تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران برگزاری اولین جلسه تدوین برنامه جامع سلامت استان تهران با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد.
هم اندیشی آسیب های اجتماعی- اعتیاد هم اندیشی آسیب های اجتماعی- اعتیاد جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی با موضوع اعتیاد برگزار شد.