اخبار روز 1397/4/3
گفت و گو با دکتر مریم محسنی دبیر علمی جشنواره خود مراقبتی  و آموزش بیمار گفت و گو با دکتر مریم محسنی دبیر علمی جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار دبیر علمی سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار: فعالیت های ارزشمندی در حوزه خودمراقبتی وآموزش بیمار صورت گرفته است