اخبار روز 1397/3/27
اولین جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد اولین جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه برگزار شد اولین جلسه شورای ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی پیرامون مؤلفه های اجتماعی مرتبط با سلامت برگزاری جلسه‌ی هم اندیشی پیرامون مؤلفه های اجتماعی مرتبط با سلامت جلسه هم اندیشی، پیرامون مؤلفه های اجتماعی مرتبط با سلامت در دفتر معاونت اجتمای فرهنگی برگزار شد.