اخبار روز 1397/3/8
بازدید از مسجد بیمارستان شریعتی بازدید از مسجد بیمارستان شریعتی بازدید از مسجد بیمارستان شریعتی توسط کارشناسان فرهنگی انجام شد.