اخبار روز 1397/3/5
برگزاری اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در سال 97 برگزاری اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در سال 97 اولین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور حداکثری اعضاء برگزار شد.