اخبار روز 1397/2/24
ظهور جهان مجازی به عنوان مهمترین تحول توسعه ای در جهان معاصر ظهور جهان مجازی به عنوان مهمترین تحول توسعه ای در جهان معاصر کارگاه مفاهیم بنیادین فضای مجازی ویژه اعضای محترم هیئت‌علمی برگزار شد.
برگزاری جلسه بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت برگزاری جلسه بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت جلسه بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت در بیمارستان ضیاییان و دو بخش از بیمارستان امام خمینی برگزار شد.