اخبار روز 1397/2/23
جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد)برگزار شد جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد)برگزار شد جلسه‌ی هم اندیشی آسیب های اجتماعی(اعتیاد) با هدف هم اندیشی برنامه های اجرایی و عملی کاهش اعتیاد در سطح جامعه در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد.