اخبار روز 1397/2/22
رئیس و دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه منصوب شد رئیس و دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه منصوب شد با امضای دکتر کریمی، رئیس و دبیر ستاد فعالیت های جهادی دانشگاه مشخص شد
بازدید از مسجد بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید از مسجد بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید و رسیدگی به قسمت هایی از مسجد بیمارستان امام خمینی (ره)