اخبار روز 1397/2/16
برگزاری نهمین جشنواره بین اللمللی سیمرغ برگزاری نهمین جشنواره بین اللمللی سیمرغ مسعود پزشکیان: هنر باید بتواند بی عدالتی را از بین ببرد و سلامت را به جامعه برگرداند.