اخبار روز 1397/2/5
برگزاری اولین جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه در سال 97 برگزاری اولین جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه در سال 97 اولین جلسه ی مسئولین و رابطین فرهنگی دانشگاه با حضور دکتر رستمیان معاون اجتماعی فرهنگی برگزار شد