اخبار روز 1397/1/28
برگزاری چهارمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD برگزاری چهارمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD چهارمین جلسه‌ی آموزش رابطین سلامت پروژه تکامل دوران اولیه کودکی ECD (Eairly Childhood Development ) توسط معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار گردید