اخبار روز 1397/1/20
برگزاری جلسه‌ی هماهنگی لازم جهت تدوین برنامه آموزش رابطین پروژه ECD (Eairly Childhood Development ) برگزاری جلسه‌ی هماهنگی لازم جهت تدوین برنامه آموزش رابطین پروژه ECD (Eairly Childhood Development ) جلسه‌ی هماهنگی لازم جهت تدوین برنامه آموزش رابطین پروژه در فردوین 97 برگزار شد.