اخبار روز 1396/12/20
با حضور رییس دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی تشکیل شد با حضور رییس دانشگاه نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی تشکیل شد در نشست شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی دانشگاه، موضوعات فرهنگی دانشگاه موردبحث و بررسی قرار گرفت.