اخبار روز 1396/12/12
داوری دانشگاهی هنرهای تجسمی جشنواره بین المللی سیمرغ داوری دانشگاهی هنرهای تجسمی جشنواره بین المللی سیمرغ حضور داوران جهت بررسی آثار منتخب برای جشنواره سیمرغ در دفتر معاونت اجتماعی فرهنگی
برگزاری هشتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء برگزاری هشتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء هشتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء در محل معاونت اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزار شد