اخبار روز 1396/11/25
برگزاری جلسه تعامل با رابط خیرین واحدهای تابعه دانشگاه برگزاری جلسه تعامل با رابط خیرین واحدهای تابعه دانشگاه جلسه تعامل با رابط خیرین واحدهای تابعه دانشگاه در محل معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار شد