اخبار روز 1396/11/9
جلسه نهایی طرح  ECD  در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار گردید جلسه نهایی طرح ECD در معاونت اجتماعی فرهنگی برگزار گردید برگزاری جلسه نهایی پروپوزال تکامل همه جانبه دوران ابتدایی کودک در معاونت اجتماعی فرهنگی.
برگزاری دومین جلسه ی بررسی برنامه ی چهارساله ی فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی برگزاری دومین جلسه ی بررسی برنامه ی چهارساله ی فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی مدیریت فرهنگی دانشگاه، برنامه ی عملیاتی چهارساله ی فرهنگی را پس از تعامل با واحدهای مرتبط، بررسی مجدد کرد.
برگزاری جلسه ی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه برگزاری جلسه ی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها با حضور معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه دانشکده ی طب ایرانی میزبان جلسه ی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشکده ها بود
برگزاری هفتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء برگزاری هفتمین جلسه ی سال جاری کمیسیون ماده 1 ارتقاء معاونت اجتماعی فرهنگی، میزبان هفتمین جلسه ی کمیسیون ماده 1 ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه بود